Laatste nieuws

2e collecten juni 2019

2e collecten in juni 2019:

  2 juni    Tentdienst Zuilichem    

  9 juni    KIA Pinksterzending     

16 juni    Stichting De Hoop        

23 juni    KIA Werelddiaconaat    

30 juni    Voedselbank      

 

9 juni: Collecte Kerk in actie: Pinksterzending:

Bijbelverspreiding op Chinese platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder

de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder

wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van

groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een

alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale

gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar,

ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de

Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament

vertaald wordt.

 

23 juni: Collecte Kerk in actie: Wereldvluchtelingendag:

Vergeten vluchtelingen in Nigeria.

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

 

2e collecten mei 2019

  5 mei      KIA noodhulp Syrië

12 mei      Plaatselijk Jeugdwerk

19 mei      Zending

26 mei      Vakantiebijbelclub Zuilichem

                 Schaalcollecte: Bijbelvertaalwerk Corina

30 mei      Diaconie

 

 

5 mei: KIA noodhulp Syrië: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol omdat

uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen

mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en

gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn.

Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die

voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om

een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren

voor onze naasten in Syrië.

 

26 mei: Bijbelvertaalwerk Corina:

Vanuit de Hervormde Gemeente Brakel is Corina als vertaalster uitgezonden naar een bergachtig gebied op de grens van Europa en Azië. Het gebied is bewoond door een kleurrijke verzameling etnische groepen. Veel van deze groepen zijn nog niet bereikt met het Goede Nieuws en hebben geen enkel vers van Gods Woord in hun eigen taal. Deze mensen hebben het Woord nodig in de taal van hun hart! Corina weet zich door God geroepen om in deze regio te werken in het vertalen van Gods Woord. De stichting TF verTAALwerk wil haar daarbij ondersteunen. Ook uw hulp is nodig om het Levende Woord te brengen op de bergen in dit gebied.

Bijbelkring 2018/2019

Data bekend.

In het nieuwe seizoen zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring wordt gehouden op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een 8-tal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het bijbelboek, de brief aan de Hebreeën.

De Hebreeënbrief gaat er vooral over dat Jezus Christus groter is dan de engelen, groter dan Mozes, dan Melchizedek, Aaron èn Christus als de grootste geloofsheld, Hij die gisteren en vandaag dezelfde is. Een hele mooie brief die ons helpt om te groeien in ons geloof.

De brief aan de Hebreeën is op donderdagochtend telkens om 10:00 uur op

 • 13 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 maart
 • 4 april
 • 9 mei

bij Leo en Sonja Muis, Schoolstraat 37, Zuilichem.

Vrijdagavond kring:

Op de vrijdagavondkring bespreken we een aantal onderwerpen:

14 september

 • Wie is God?
 • De Heilige Geest

28 september

 • Wat is zonde?
 • De twee naturen van de christen

12 oktober

 • Positie en wandel van de gelovige
 • Het eeuwige leven

11 januari

 • Verlossing in het Oude testament
 • Christelijke dienstbaarheid

8 februari

 • Twee opstandingen

8 maart

 • Verhoorde gebeden

5 april

 • De oordelen

De vrijdagavondkring is telkens om 19:45 uur bij Jan Piet Mourits, Koekoekstraat 11, Hedel.

Wil je meedoen? Laat het dan weten aan Jan Piet Mourits, 073-5997075, 06-20109020 of e-mail

Jan Piet Mourits

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2017

Begroting 2018

Regelingen

Plaatselijke regeling

Werkgroep Gloriediensten

Voor de organisatie van de gloriediensten is de werkgroep gloriediensten verantwoordelijk.

De werkgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden. De leden zijn:

Anneke Scherff
0418-673318 e-mail

Dicky Donkersloot-van Dalen
0418-671542 e-mail

VakantieBijbelClub Zuilichem - Schatrijk!

Ook dit seizoen zijn wij weer van start gegaan met de voorbereidingen voor de VakantieBijbelClub 2019.

Het thema dit jaar is: Schatrijk!

De VBC dagen zullen plaatsvinden in week 33, vanaf zondag 11 augustus tot woensdag 14 augustus.

Wij zijn heel dankbaar dat Anja van Steenbergen zich gaat inzetten voor de vbc dagen binnen de stuurgroep. Petra van Spronsen gaat onze werkgroep versterken.

Wij vragen u als gemeente om te bidden of de Heilige Geest aanwezig mag zijn bij deze dames en hun gezinnen tijdens de voorbereidingen.

Bezoek onze website voor alle info www.vakantiebijbelclubzuilichem.weebly.com.

Lisette Oomen, Daniëlle Grandia, Erik van der Reijden, Eeltje Bezemer en Inge Eckhardt